• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

Smaki i Kolory Świata

Celem projektu było zwiększenie świadomości mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska na temat problemów globalnych. W jego ramach przeprowadzono zajęcia dla edukatorów w ramach Laboratorium Edukacji Globalnej, wyposażono EkoCentrum w materiały i narzędzia służące do realizacji zajęć z dziećmi w temacie edukacji globalnej. Ponad 890 dzieci skorzystało z zajęć w takich blokach tematycznych jak Wiem co jem, Zajęcia z klimatem, Gra o wodę, Ja i świat. W ramach projektu powstała edukacyjna wystawa fotograficzna, zorganizowany został Tydzień Edukacji Globalnej, a także szereg spotkań w EkoCentrum (w takiej tematyce jak Sprawiedliwy Handel, współpraca rozwojowa czy suwerenność żywieniowa).

DLA KOGO?

Projekt skierowany był do osób prowadzące zajęcia z zakresu Edukacji Globalnej (edukatorzy, nauczyciele), dzieci i młodzieży szkolnej, a także mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska

ZAJĘCIA

1) Akademia Edukatora Globalnego

W ramach działania odbyły się 2 2-dniowe warsztaty dla osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć w ramach edukacji globalnej.
Ich celem było zwiększenie wiedzy i kompetencji edukatorów pod kątem tematów związanych z problemami globalnymi oraz sposobu przekazywania wiedzy z tego zakresu, a także wypracowanie, na podstawie nowej wiedzy i dotychczasowego doświadczenia edukatorów, zestawów metod edukacyjnych (tzw. Walizka Edukatora Globalnego) odpowiadających poszczególnym tematom poruszanym z dziećmi i młodzieżą


2) Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży

Beneficjenci – dzieci i młodzież z przedszkoli, placówek szkół podstawowych i gimnazjów głównie z terenu Wrocławia - 892 uczestników zajęć
Ilość zajęć - 40 zajęć * 4h zegarowe = 160 godzin
Prowadzący – 8 edukatorów EkoCentrum Wrocław, absolwentów kursu Laboratorium Edukatora Globalnego.
Każda z grup uczestniczących w zajęciach podzielona została na dwie grupy trenerskie – za każda odpowiedzialny był jeden edukator.

Program zajęć:
Zajęcia odbyły się w 4 blokach tematycznych.

1) WIEM CO JEM

Celem zajęć było zapoznanie dzieci i młodzieży z podstawowymi zasadami suwerenności żywnościowej. Uczestnicy dowiedzieli się skąd pochodzi spożywane przez nich na co dzień jedzenie, jak jest produkowane, jaka część dochodu pozostaje w rękach rolnika. Poruszony został także temat sposobu produkcji żywności oraz jego wpływ na środowisko naturalne i życie lokalnych społeczności. Uczestnicy zapoznali się z ideą lokalnej produkcji oraz dystrybucji żywności, a także z różnymi systemami certyfikacji odnoszącymi się do aspektów środowiskowych czy społecznych. Poruszone zostały problemy związane z upowszechnianiem się roślin uprawnych zmodyfikowanych genetycznie i wskazane rejony ich upraw. Omówiona na przykładzie ćwiczeń została struktura spożycia żywności w krajach wysoko i słabo rozwiniętych.

2) ZAJĘCIA Z KLIMATEM

Celem zajęć było zapoznanie uczestników z przyczynami i efektem zmian klimatycznych, także w kontekście oszczędnego korzystania z zasobów przyrodniczych wykorzystywanych jako źródła energii oraz powstrzymania globalnych zmian klimatu. Uczniowie zapoznali się m.in. z odnawialnymi i nieodnawialnymi źródłami energii oraz zmianami w strukturze zużycia energii postępującymi wraz z rozwojem gospodarczym krajów..

3) GRA O WODĘ
Celem zajęć było zapoznanie uczestników z rolą wody we współczesnym świecie w kontekście globalnym i lokalnym. Poruszone zostały takie tematy jak ograniczony dostęp do wody pitnej i konflikt o wodę, zasoby wody w różnych częściach świata, ochrona zasobów, kwestie społeczne związane z dostępem do wody.

4) JA I ŚWIAT
Celem zajęć było wskazanie uczestnikom głębokich powiązań pomiędzy oddalonymi krajami Globalnego Południa a ich codziennym życiem – produkcja żywności, ubrań, zabawek etc. Poruszony został aspekt praw człowieka i ich uniwersalności w kontekście globalnej sprawiedliwości, gwarancji podstawowych dóbr, powiązań ekonomicznych i społecznych między krajami Globalnego Południa i Globalnej Północy. Tematem zajęć było też zróżnicowanie kulturowe i społeczne poszczególnych krajów oraz stereotypy.

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA

W ramach działania powstała wystawa prezentująca różne sposoby produkcji żywności oraz funkcjonowanie różnego rodzaju kooperatyw w krajach rozwijających się. Prezentowani producenci współpracują na zasadach solidarnościowych, to znaczy, że wytwarzane przez nich dobra są sprzedawane za uczciwą zapłatę dla producentów i wspierają rozwój lokalnych społeczności.

Za pomocą tych konkretnych historii – np. gwatemalskiej kawy, gruzińskiej herbaty, czy chińskiego chili, poruszony został temat suwerenności żywnościowej i sprawiedliwego podziału dóbr.

 

 

Projekt współfinansowany był ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP