• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
piątek, 09 październik 2015 00:00

Aktywna młodzież - czyste środowisko

Przez rok, od jesieni 2014 nasze działania we Wrocławiu wspierali wolontariusze EVS, którzy przyjachali do EkoCentrum w ramach projektu „Aktywna młodzież - czyste środowisko”. Wiktoria i Mykola prowadzili zajęcia dla dzieci i młodzieży. Wiktoria pomagała w pisaniu artykułów i konsultacjach, a Mykola prowadził zajęcia z breakdance. Głównym celem projektu było szerzenie wiedzy oraz promowanie pozytywnych wzorców zachowań w zakresie ochrony środowiska wśród dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Wrocławia. Wolontariusze przyjechali do Wrocławia z Ukrainy z organizacji Green Cross Society.


Część działań w projekcie polegała na BEZPOŚREDNIM SZERZENIU WIEDZY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA.

Wiktoria Raczyńska prowadziła w EkoCentrum KLUB EKOLOGICZNY DLA STUDNETÓW kierunków przyrodniczych. Wśród głównych tematów omawianych z uczestnikami znalazły się: historia ochrony środowiska na świecie i w Polsce; podstawy państwa i prawa; źródła prawa UE; instytucje UE; związek prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego; instrumenty ochrony środowiska; udział społeczeństwa w ochronie środowiska; dostęp do informacji o środowisku; udział społeczeństwa w ocenach oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć. Administracyjne środki powszechnej ochrony drzew i krzewów poza lasami zostały omówione z wykorzystaniem przykładów z zakresu konsultacji obywateli przez współpracowników Fundacji EkoRozwoju. W trakcie udziału w spotkaniach klubu ekologicznego uczestnicy klubu rozwinęli swoje umiejętności czytania aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz zdolność do logicznego i krytycznego myślenia, co sprzyja ich przygotowaniu do pracy zawodowej.

W ramach projektu przygotowane zostały także ARTYKUŁY DOTYCZĄCE PODSTAW PRAWNYCH ochrony środowiska na stronę internetową (dip.natura2000.pl).

Wolontariuszka wspierała także FER w prowadzeniu KONSULTACJI DLA OBYWATELI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA. Osoby, które skorzystały z pomoc prawnej w odpowiadaniu na pytania dotyczące ochrony środowiska, nie tylko poszerzyły swoje rozumienie interesujących ich zagadnień, ale też miały możliwość rozstrzygnąć ważne dla nich kwestie praktyczne. Sprzyjało to aktywności społecznej tych osób oraz ochronie ich praw do udziału w życiu społecznym.
Działania te zostały wspierał dr Jerzy Jendrośka, Prezes Centrum Prawa Ekologicznego.

Druga grupa działań była ukierunkowana na pośrednie PROMOWANIE POSTAW EKOLOGICZNYCH. Mykola Savko prowadził KLUB „DZIUPLA” dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. W trakcie działalności klubu odbywały się zajęcia plastyczne na tematy związane z ochroną środowiska (często były to warsztaty recyklingowe). Oprócz tego prowadzone były zajęcia z Breakdance dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Cechą charakterystyczną projektu było połączenie w ramach Wolontariatu Europejskiego możliwości zdobywania przez wolontariuszy nowych kompetencji z prawie równoczesnym stosowaniem tych kompetencji podczas realizacji powierzonych im zadań. Przykładami takich działań były poszerzenie wiedzy na temat prawa ochrony środowiska w trakcie przygotowania artykułów naukowych oraz świadczenia konsultacji mieszkańcom Wrocławia, omawianie i dyskutowanie wielu kwestii związanych z ochroną środowiska w ramach spotkań klubu ekologicznego dla studentów. Ważne było także wykorzystanie różnych technik nauczania dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu gier, zabaw czy warsztatów plastycznych podczas działalności klubu „Dziupla”.

Wolontariusze biorący udział w projekcie mieli okazję do wykorzystania w praktyce uzyskanej wiedzy oraz na zdobycie nowego, ciekawego i wzbogacającego doświadczenia.

Czytany 4138 razy

info sponor eu